سنگ مرمریت کرم دهبید

نوع فراوری: پولیش / انواع سایز تایل و اسلب

سنگ مرمریت کرم دهبید

نوع فراوری: پولیش / انواع سایز تایل و اسلب

اسلب سنگ مرمریت کرم دهبید

نوع فراوری: پولیش / انواع سایزاسلب

کوپ سنگ مرمریت کرم دهبید

کوپ به صورت 6 طرف برش جهت صادرات

© Copyright 2004-2016 by taktastone. All rights reserved.