آدرس کارخانه تکتا:
اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ۲۴ بعد از چهارراه بانک ملت کارخانه سنگ تک تا

© Copyright 2004-2016 by Taktastone. All rights reserved.